انتخاب شرکت مادیار فناوری ویرا (پلتفرم آهن فروش) بعنوان شرکت خلاق و نوآور

مفتخریم به اطلاع برسانیم شرکت مادیار فناوری ویرا با ارائه پلتفرم آهن فروش، در لیست جدید زیست بوم شرکت های خلاق معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری قرار گرفته است.
با توجه به رونق اقتصاد خلاق به عنوان رویکردی نوین در عرصه  اقتصاد، صنعت و فرهنگ که در تلاش است با ایجاد پیوند و تعامل میان این حوزه ها، ارزش اقتصادی و فرهنگی محصولات خلاق را به مثابه تولیدات ارزشمند در عصر حاضر نشان دهد، شاهد هستیم که در مراکز علمی و دانشگاهی کشور، برخی از شرکت‌ها که عمدتا در صنایع خلاق، فرهنگی و خدمات نوین و مبتنی بر فضای دیجیتال فعال هستند و ماهیت رشد ایشان بر مبنای خلاقیت، نوآوری و ارائه مدل های نوین کسب و کار می باشد، در زیست‌بوم نوآوری و کارآفرینی کشور ظهور کرده و مراحل رشد خویش را با شتاب پشت سر می گذارند.

فهرست