تحقیقات و مشاوره کسب و کار

راه اندازی کسب و کار جدید می‌تواند هیجان انگیز، ارزش آفرین و ثروت آفرین و البته گاه همراه با شکست باشد. کسب و کارها به آموزش و مشاوره در زمینه های مختلف دارند.

تحقیقات و مشاوره فنی کسب و کار

تحلیل درست از بازار هدف کسب و کارها، بررسی سلیقه بازار و مشتریان و …

وبسایت: www.madyarfanavari.com

پروژه های دیگر

اجرای نرم افزار کنترل مواد و ضایعات خط نواربری نرم افزار PS1

لوگو و تایپوگرافی خانه هنر آبان
سایت و اپلیکیشن آهن فروش
فهرست